Оснивачка акта


У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима (Службени лист Републике Србије,бр. 51/09) на Скупштини Новог удружења пензионера Србије, која је одржана 1. фебруара 2016. године, у Београду, усвојене су измене Статута, a пречишћен текст гласи:

С   Т   А   Т   У   Т


НОВОГ  УДРУЖЕЊА  ПЕНЗИОНЕРА  СРБИЈЕ
Област остваривања циљеваЧлан  1.НОВО УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (у даљем тексту: Удружење, скраћено: НУПС) је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време, превасходно ради остваривања циљева у области заштите права пензионера која су им гарантована Уставом и законима и побољшања њиховог материјалног и социјалног положаја у Републици Србији.


Циљеви Удружења


Члан 2.


Основни циљеви Удружења су:  организовање пензионера у свим општинама у Републици Србији и укључивање њихових представника у органе власти у којима се доносе одлуке о материјалном и социјалном положају пензионера; активно праћење рада установа из области здравствене и социјалне заштите и других, од којих пензионери добијају одређене услуге и организовање разних активности прикупљања хуманитарне помоћи пензионерима и другим угроженим слојевима становништва.


Назив и  седиште


Члан 3.


Назив удружења је НОВО УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ. Скраћени назив је НУПС. Удружење има седиште у Београду, у улици Милана Јовановића бр. 1.


Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.


Услови и начин учлањавања и престанак чланства


Члан 4.


Чланство у Удружењу може да буде појединачно и колективно.


Појединачно, члан Удружења може да буде свако пензионисано лице, као и други грађани Републике Србије, који прихватају Програм и Статут НУПС. Пријава за учлањење подноси се, преко општинских организација, Главном одбору Удружења.

У колективно чланство Удружења могу да буду примљена друга удружења и организације  са сродним циљевима и вредностима деловања.


Одлуку о пријему у чланство доноси Главни одбор Удружења.


Члан 5.


Појединачно чланство у Удружењу може престати на лични захтев, због неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења.


О престанку колективног чланства одлучује Главни одбор Удружења.


Права, обавезе и одговорност чланства


Члан 6.


Члан Удружења има право да:

1.      равноправно са другим члановима, учествује у остваривању циљева Удружења,

2.     бира и буде биран у органе Удружења, као и у друге органе у којима  Удружење има своје представнике.                                                                                                         


Члан Удружења је дужан да:

1.      активно доприноси остваривању циљева Удружења,

2.      учествује у остваривању Програма и активности Удружења,

3.      обавља друге послове које му повери Главни одбор и други органи Удружења.


Унутрашња организација  Удружења на републичком нивоу


С  к  у  п  ш  т  и  н  а


Члан 7.


Органи Удружења на републичком нивоу су Скупштина, Главни одбор, Извршни одбор, Надзорни одбор и Генерални секретар. 
Скупштину чине сви чланови Удружења. Када се формира 50 општинских одбора Удружења, бира се нови сазив Скупштине. Сваки општински одбор бира, из реда својих чланова, по два члана Скупштине Удружења. Чланови Главног и Надзорног одбора, председник, заменик председника, потпредседници Скупштине и Генерални секретар бирају се из редова чланова Скупштине Удружења.


Скупштина пуноважно одлучује када седници присуствује већина чланова. Скупштина доноси одлуке и пуноважно бира ако се за предлог изјасни већина чланова Скупштине, која има кворум за одлучивање.


Удружење заступа председник Главног одбора, а у његовом одсуству заменик председника Главног одбора.


Члан 8.


Надлежности Скупштине Удружења:

·        доноси Програм и План рада Удружења,

·        усваја Статут, измене и допуне Статута, као и друге опште акте Удружења,

·        бира и разрешава: председника, заменика председника и потпредседнике  Скупштине, чланове Главног одбора, председника и чланове Надзорног одбора и Генералног секретара.

·        разматра и усваја, по истеку календарске године, извештај Главног и Надзорног одбора и Генералног секретара,                                                                                    

·        разматара и усваја финансијски план и извештај,

·        одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења.


Скупштина има кворум ако је на седници присутна половина плус један члан Скупштине, а одлучује гласовима већине присутних чланова. За доношење одлуке о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина састава Скупштине.


Мандат Скупштине као и органа које она бира траје четири године.


Г л а в н и  о д б о р


Члан 9.


Главни одбор је извршни орган Скупштине, који се стара о спровођењу циљева Удружења, који су утврђени овим Статутом и програмом рада Скупштине. Главни одбор има 35 чланова, које бира и опозива Скупштина. Главни одбор из својих редова бира председника, заменика председника, потпредседнике и секретара Главног одбора. Мандат чланова Главног одбора, председника, заменика председника, потпредседника и секретара је четире године. Главни одбор доноси одлуку о задацима, саставу и броју чланова Извршног одбора, Главног одбора, савета и комисија Удружења и бира њихове чланове и председника.


Члан 10.


Председник и заменик председника Главног одбора заступају Удружење у правном промету и имају права и дужности финансијског налогодавца.


Члан 11.


Главни одбор:

1.       руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења,

2.       бира, из својих редова,  председника, заменика председника, потпредседнике и секретара Главног одбора,

3.       доноси ближе одредбе о надлежностима, организовању и начину рада и одлучивања у општинским, градским и покрајинским организацијама и органима Удружења,

4.       организује редовно обављање делатности Удружења и поверава посебне послове појединцима,

5.       доноси финансијске одлуке,

6.       покреће поступак за измену и допуну Статута, сопственом иницијативом или на предлог 30 чланова Удружења, и припрема предлоге измена и допуна, које подноси Скупштини на усвајање,

7.       одлучује и о другим питањима за која нису законом или овим  Статутом овлашћени други органи Удружења,

8.       доноси одлуку о пријему  организација и удружења у колективно чланство у НУПС, као и о приступању Удружења у колективно чланство других организација, како у Републици Србији, тако и у иностранству.

9.       пуноважно одлучује ако је присутна већина чланова Главног одбора, а одлуке доноси већином гласова присутних.


И з в р ш н и  о д б о р


Члан 12.

Извршни одбор је извршни орган Главног одбора, који спроводи политику Главног одбора између два његова заседања. 
Главни одбор доноси ближе прописе о надлежностима, организацији, броју чланова и начину рада и одлучивања Извршног одбора.  
У Извршни одбор улазе по положају: председник и заменик председника Главног одбора, потпредседници Главног одбора, генерални секретар Удружења и секретар Главног одбора.

Н  а  д  з  о  р  н  и     о  д  б  о  р


Члан 13.


Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Скупштину и Главни одбор. Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.


Председника и чланове Надзорног одбора бира Скупштина, на предлог Главног одбора. Њихов мандат траје четири године.


Г е н е р а л н и   с е к р е т а р


Члан 14.


Генерални секретар координира рад градских и општинских одбора Удружења, као и активности између две седнице Скупштине и Главног одбора. Помаже руководству Скупштине и Главног одбора у остваривању програма ових органа. Стара се, заједно са секретаром Главног одбора, о техничкој реализацији задатака у припреми седница Скупштине и Главног одбора. Координира рад лица која помажу реализацији програма, по одлуци Скупштине и Главног одбора. Ради на остваривању и других задатака које буде наметала свакодневна активност.Организација Удружења на општинском нивоу


Члан 15.


Ради успешног остваривања циљева и вредности Удружења образују се основне организације на нивоу општина.

Општинску организацију чине сви чланови Удружења са територије једне или више општина.

Главни органи општинске организације Удружења су Скупштина, Општински одбор, Председник Општинског одбора, Надзорни одбор и Дисциплинска комисија.

Ближе одредбе о надлежностима, организацији и начину рада и одлучивања органа општинске организације НУПС-а доноси Главни одбор Удружења. Главни одбор може да овласти покрајинске и градске одборе да донесу ближе одредбе о формирању општинских организација на својој територији.


Организација Удружења на нивоу градова и покрајина.


Члан 16.


Ради успешног остваривања циљева и вредности Удружења, могу се оснивати организације и органи и на нивоу градова и покрајина.

Ближе одредбе о надлежностима, организацији и начину рада и одлучивања организација на нивоу градова и покрајина доноси Главни одбор Удружења.


Ј а в н о с т  р а д а


Члан 17.


Рад Удружења је јаван. Главни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или на други примерен начин. Годишњи обрачун и извештај о активностима Удружења, Главни одбор подноси члановима на седници Скупштине  Удружења.


Сарадња са другим удружењима, организацијама

и политичким партијама и покретима


Члан 18.


Ради остваривања својих циљева, Удружење успоставља контакте и сарађује са другим сродним удружењима, организацијама и политичким партијама и покретима у земљи и иностранству.


Финансирање рада Удружења


Члан 19.


Удружење прибавља средства од добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други, законом дозвољен начин.


Престанак рада Удружења


Члан 20.


Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом. У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице, које је основано ради истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се  имовина преноси у складу са законом.

Печат Удружења


Члан  21.


Удружење има печат округлог облика, пречника 40 милиметара. У средини се налази реч Београд а око њега текст: НОВО УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ.


Прелазне одредбе


Члан 22.


На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима Републике Србије.


Члан 23.


Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на Скупштини Новог удружења пензионера Србије.
У Београду, 1. фебруара 2016. године                                                   
Председница Скупштине
Проф. др Драгица  МинићЛинкови ка:

Регистрација (АПР)

Записник са Оснивачке скупштине - Оснивачки акт