26. 1. 2018.

Поштовани,
Сви они који су добили потврду ПИО фонда са прегледом умањења пензија што је био први корак у процесу повраћаја укинутих износа, треба да настве даље. Ево инструкција за ДРУГИ корак који се односи на подношење захтева за добијање решења о повраћају износа који су нам одузети од исплаћених пензија у претходне три године са законском каматом. Нови формулар који сада треба предати ПИО фонду можете преузети ОВДЕ.

Образложење:  први формулар је само био преглед дуговања према сваком пензионеру, други корак је прибављање поменутог  РЕШЕЊА . За ово је неопходно да се поднесе захтев за донешење решења са формуларом који је приложен. После овога следи тужба преко адвоката.

Сада смо у преговору са неколико адвоката. Покушавамо да се заштитимо од беспотребних трошкова. Заједничка тужба ће нас мање коштати. Очекујемо да то буде само 5% од добијеног износа и то само случаја ако спор буде добијен.

Руководство НУПС-а

22. 1. 2018.

НУПС ПОДРЖАО ДРАГАНА ЂИЛАСА ЗА ГРАДОНАЧЕЛНИКА БЕОГРАДА


Ново удружење пензионера Србије подржало је Драгана Ђиласа за место градоначелника Београда и позвало пензионере да гласају за листу коју предводи на наредним изборима. Обраћајући се новинарима након састанка председница НУПС-а проф.др Драгица Минић је истакла "да је подршка Драгану Ђиласу донета како због онога што је он за пензионере чинио као градоначелник за време ранијег мандата, тако и због његовог става и залагања за права пензионера данас". Драган Ђилас се захвалио на подршци, обећао наставак програма које је имао док је био градоначелник, попут тринаесте пензије, али и увођење нових врста пoмоћи за најугроженије пензионере. Истакао је да смо ми једина земља на свету у којој пензионерска странка попут ПУПС-а гласа за укидање права пензионера.
19. 1. 2018.

НСПМ: Ново удружење пензионера Србије: Подржаћемо Драгана Ђиласа на београдским изборима јер ценимо шта је све учинио за пензионере као градоначелник

Извор:  НОВА СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО
Кандидата за градоначелника Драгана Ђиласа подржало је и Ново удружење пензионера Србије (НУПС) чија је председница Драгица Минић рекла да то чине ценећи шта је све учинио за пензионере као градоначелник.
„Ова наша сарадња треба да уроди плодом за побољшање стандарда садашњих пензионера и свих угрожених категорија друштва, а још више за оне који долазе и тек ће ускоро бити пензионери“, нагласила је Минић, након састанка представника НУПС са Ђиласом.
Према речима Ђиласа, био је то "сјајан састанак" на којем је чуо много добрих идеја, не само директно за интересе пензионера, већ и свих грађана, приметивши да ћемо "сви ми бити једном пензионери".
Ђилас је нагласио да је одлично што се пензинери организују и боре да немамо партије пензионера које седе у Влади када она доноси одлуку о смањењу пензија "чиме постајемо јединствени држава у свету".
„Партнери смо у послу да изградимо Београд у којем желимо да живимо, да направимо од њега место у коме вреди живети, што је нама свима циљ“, казап је Ђилас.
Ђилас је подсетио да је власт смањила пензије како би покушала да уреди финансије у држави чиме се годишње уштеди 210 милиона евра.
„Србија гас направи годишње минус који је већи од тога, погледајте колико тих компанија има које праве стотине милиона минуса“, рекао је Ђилас, указујући да је то потпуно погрешна мера.
„Дубоко верујем да је противуставна, незаконита и да су слични покушаји смањивања пензија у другим европским земљама на крају оборени од њихових Уставних судова“, рекао је Ђилас, који је сигуран да ће тако бити и у Србији.

DANAS: Đilasa podržalo Novo udruženje penzionera Srbije

Izvor: DANAS
Kandidata za gradonačelnika Dragana Đilasa podržalo je i Novo udruženje penzionera Srbije(NUPS) čija je predsednica Dragica Minić rekla da to čine ceneći šta je sve učinio za penzionere kao gradonačelnik.
Ova naša saradnja treba da urodi plodom za poboljšanje standarda sadašnjih penzionera i svih ugroženih kategorija društva, a još više za one koji dolaze i tek će uskoro biti penzioneri, naglasila je Minić, nakon sastanka predstavnika NUPS sa Đilasom.
Prema rečima Đilasa, bio je to "sjajan sastanak" na kojem je čuo mnogo dobrih ideja, ne samo direktno za interese penzionera, već i svih građana, primetivši da ćemo "svi mi biti jednom penzioneri".
Đilas je naglasio da je odlično što se penzineri organizuju i bore da nemamo partije penzionera koje sede u Vladi kada ona donosi odluku o smanjenju penzija "čime postajemo jedinstveni država u svetu".
Partneri smo u poslu da izgradimo Beograd u kojem želimo da živimo, da napravimo od njega mesto u kome vredi živeti, što je nama svima cilj, naveo je Đilas.
Đilas je podsetio da je vlast smanjila penzije kako bi pokušala da uredi finansije u državi čime se godišnje uštedi 210 miliona evra.
Srbija gas napravi godišnje minus koji je veći od toga, pogledajte koliko tih kompanija ima koje prave stotine miliona minusa, rekao je Đilas, ukazujući da je to potpuno pogrešna mera.
Duboko verujem da je protivustavna, nezakonita i da su slični pokušaji smanjivanja penzija u drugim evropskim zemljama na kraju oboreni od njihovih Ustavnih sudova, rekao je Đilas, koji je siguran da će tako biti i u Srbiji.

17. 1. 2018.

КРКОБАБИЋЕВА РЕФОРМА ПЕНЗИОНОГ СИСТЕМА – ПОСЛЕДЊИ УДАРАЦ НА ПЕНЗИОНЕРЕНово удружење пензионера Србије (НУПС) оцењује да би „реформа“ пензионог система Србије, уколико би била спроведена на начин како је најавио председник ПУПС-а и министар без портфеља Милан Кркобавић, била погубна за пензионере у Србији и да би још више погоршала њихов и овако катастрофалан положај.  Тако замишљена реформа  угрозила би садашње пензионере, а још је опаснија за оне који тек постају пензионери јер  садашња ниска примања запослених не омогућавају стварање фондова као у развијеним земљама, па би основица за  пензију била додатно смањена. Наведена реформа може се свести на намеру да се пензиони фонд угаси, а да пензионери зависе од уплаћивања доприноса приватним фондовима.
Трагикомично је да се Милан Кркобабић позива на „продужење људског живота, технолошки напредак“ (РТС , 12.01.2018, 08:07) јер је проценат смртности српских пензионера, након смањења пензија које је утицало на нижи стандард и немогућност адекватног лечења, значајно повећан. То што је повећан стандард породице Кркобабић и руководства његове партије не значи да се српским пензионерима повећао стандард, а за смањење стандарда одговорна је партија Милана Кркобабића и Влада Србије.   Милан Кркобабић, најодговорнији је за срамни и неуставни закон којим се пензионери рекетирају, тероришу и отима им се лична имовина. Човек који је претио пензионерима да ће остати без пензија ако не гласају за његову коалицију, у припреми за београдске изборе покушава преко Јавног сервиса да прича бајке и изражава стрепњу за судбину Фонда којим његова партија располаже као да је приватна имовина
„Пензије никада нису смеле постати буџетска категорија, то је урађено свесно да би се манипулисало пензионерима као сигурним гласачима. Кркобабић је допринео не само дискриминацији пензионера већ и поделама међу њима, на „заштићене“, оне који имају пензију до 25.000 динара од које не може ни да се животари, и терорисане. Једнима отима да би другима давао, те мисле да им је „добро“ и да ова власт мисли на њих, што нека друга можда неће, те не кука због пензија од којих не може да се живи и не види да су сви кажњени неусклађивањем пензија са платама и растом цена на мало.
„Неопходна је реформа у правцу враћања управљања Фондом и његовом имовином од стране пензионера, спречавање продаје бања, рационализација администрације Фонда, а што се тиче државе, да обезбеди за највише годину дана да минималне плате буду у висини цене потрошачке корпе. Давање субвенција страним „инвеститорима“ да би радницима давали минималне плате је недопустиво. Из тих плата се не пуни фонд и не обезбеђују пензије за те запослене“- истиче Драгица Минић, председник Новог удружења пензионера Србије.

16. 1. 2018.

ПОЛИТИКА: Стонотениски виртуози и у познијим годинама

Извор: Политика
На надметању у хали „Пинки” у Земуну међу највештијих осам такмичара пласирао се и пензионер из Русије.
Они има­ју мно­го то­га за­јед­нич­ког. Ни­су са­мо обич­ни пен­зи­о­не­ри већ и ве­шти сто­но­те­ни­се­ри, пре све­га за­љу­бље­ни­ци у спорт. Не­дав­но су се оку­пи­ли на пр­вом сто­но­те­ни­ском пр­вен­ству пен­зи­о­не­ра ко­је је одр­жа­но у СЦ „Пин­ки” у Зе­му­ну, у ор­га­ни­за­ци­ји Но­вог удру­же­ња пен­зи­о­не­ра Ср­би­је. Ујед­но, са­ла у Зе­му­ну би­ла је и ме­сто где се одр­жа­ло ме­ђу­на­род­но над­ме­та­ње на ко­јем се ме­ђу нај­ве­шти­јих осам так­ми­ча­ра пла­си­рао и пен­зи­о­нер из Ру­си­је. Нај­бо­љи ме­ђу нај­бо­љи­ма би­ли су Јо­ван Ден­чић, нај­мла­ђи у пен­зи­о­нер­ском ста­жу, али пр­ви на ли­сти, по­том Алек­сан­дар Ми­ха­и­ло­вић, ко­ји је за­у­зео дру­гу по­зи­ци­ју, и на кра­ју Пре­драг Илић, ко­ји је мо­рао да се за­до­во­љи тре­ћим ме­стом, иако је по­знат као пр­вак Бал­ка­на у сто­ном те­ни­су у ка­те­го­ри­ји ве­те­ра­на.
– До­сад се ни­ко ни­је до­се­тио да на­пра­ви баш ова­кво пр­вен­ство. Бу­ду­ћи да је над­ме­та­ње про­шло ка­ко смо и за­ми­сли­ли, од­лу­чи­ли смо да га  ор­га­ни­зу­је­мо два­пут го­ди­шње. Јер, све нас по­ве­зу­је, спорт, љу­бав пре­ма сто­ном те­ни­су и, на­рав­но, то што смо у пен­зи­о­нер­ским во­да­ма. Не­ки од нас су одав­но так­ми­ча­ри у овој спорт­ској ди­сци­пли­ни. До­ду­ше, не над­ме­ће­мо се у су­пер­ли­га­ма, али су не­ки при­зна­ти у ре­ги­о­нал­ним, што ни­је за пот­це­њи­ва­ње – ка­же Алек­сан­дар Ми­ха­и­ло­вић, пот­пред­сед­ник НУПС-а, за­ду­жен за ор­га­ни­за­ци­ју пр­вен­ства.

11. 1. 2018.

ОДРЖАНО ПРВО СТОНОТЕНИСКО ПРВЕНСТВО ПЕНЗИОНЕРА
10.01.2018. одржано је ПРВО СТОНОТЕНИСКО ПРВЕНСТВО ПЕНЗИОНЕРА на свету, у организацији НУПС-а, коме је домаћин била "Стонотениска Академија Коцић" у СЦ "Пинки" у Земуну.

Изнад очекивања, захваљујући објави у "Политици", то је било и међународно првенство на коме се међу најбољих 8 пласирао и пензионер из Русије.

За Прво првенство конкуренција је била веома јака. Првак Балкана за ветеране је морао да се задовољи тек трећим местом, а победио је најмлађи са пензионерским стажем од само два месеца.

Најбољих 8 су:
·         1. ЈОВАН Денчић,
·         2. АЛЕКСАНДАР Михаиловић,
·         3. ПРЕДРАГ Илић,
·         4. РАНКО Софијанић,
·         5. ВЕСЕЛИН Матић,
·         6. ЕФИМ Евсеевич,
·         7. ЂОРЂЕ Калојевић,
·         8. СЛОБОДАН Јанежић.

Првих 5 су добили пригодне награде.

Организација и дружење су били изузетни, а такмичење је потврдило да је ово била добра идеја НУПС-а и трудићемо се да оваква такмичења постану традиција. У свету се уз редовна такмичења на којима учествују најбољи, углавном млади такмичари, одржавају само ветеранска првенства, ветерани су од 40+ година, док је ово било прво пензионерско такмичиње при чему треба истаћи да су пензионери доста старији, али како се показало млади у срцу и души.